ಗುಡ್ಡದ ದಾಸವಾಳ ಹಣ್ಣು/JUNGLE FLAME

ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬೀಜ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೂವಿನ ತಂಬುಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು

Botanical name: Ixora Coccinea, LinnFamily: Rubiaceae.Uses: Root is used in the treatment of hiccup, nausea, loss of appetite etc. The root pulp with pepper or in the form of tincture is a remedy in diarrhoea and dysentery. It is also useful in fever and gonorrhoea. The mixture of flowers and ghee is used in the treatment of dysentery, leucorrhoea and gonorrhoea. It is also used to reduce headaches. In the sore throat, the root is used in the form of tincture well diluted as a gargle.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: Ganesh Bhat Karkala

About the author

ashwin

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *